Програма дій

Програма дій Знам’янської районної організації
профспілки працівників освіти і науки
на 2015-2020 р.р.

З метою виконання статутних завдань Профспілки працівників освіти і науки України, більш активного впливу профспілкових організацій на забезпечення конституційних прав і гарантій працівників на працю, її гідну оплату, охорону праці та здоров’я ХХ районна конференція профспілки працівників освіти і науки Постановляє:
Вважати пріоритетними завданнями районної організації профспілки працівників освіти і науки на 2015-2020роки:
1.Захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників галузі, правовий захист членів профспілки шляхом:
1.1. Забезпечення на основі Закону України ” Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, чинного законодавства в галузі освіти, праці і її оплати та охорони, соціального страхування і ін., Статуту профспілки працівників освіти і науки України,
Правового обґрунтування діяльності всіх структурних підрозділів профспілкової організації району. Забезпечення правового захисту членів профспілки, правового всеобучу профспілкового активу.
1.2. Організаційне зміцнення профспілкової організації на основі принципів єдності, солідарності, взаємодопомоги, зміцнення статутної дисципліни, налагодження чіткої взаємодії всіх організаційних ланок, підвищення рівня відповідальності виборних органів районної організації, профспілкового активу, переорієнтації на нову модель діяльності у нових соціально-політичних умовах.
З метою здійснення результативної статутної діяльності профспілкових організацій, комітетів профспілки забезпечувати дотримання спільної тактики дій:
1. У сфері законодавчого обґрунтування статутної діяльності, забезпечення правового захисту.
1.1. Забезпечувати єдність дій, спільних солідарних заходів виборних органів профспілки, адекватних діям роботодавця на підставі чинного законодавства з питань освіти, оплати та охорони праці, відпусток, молодіжної політики, трудових спорів, КЗпП та Закону України ” Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”.
1.2. Вжити організаційних заходів у всіх структурних підрозділах по забезпеченню безумовного дотримання та виконання норм Закону про профспілки. Роботу комітетів Профспілки, громадських комісій будувати на основі вимог чинного законодавства та Статуту профспілки.
1.3.Посилення впливу профспілкового активу на формування місцевих бюджетів на основі державних соціальних стандартів і нормативів, що забезпечують рівень соціального захисту працівників відповідно до законодавства України.
1.4. Надання безплатної правової допомоги профспілковим організаціям і членам профспілок ( консультації, складання заяв).
1.5. Представництва інтересів членів профспілок у судах, інших органах державної влади й місцевого самоврядування.
1.6.Організації навчання членів профспілок і профспілкових представників з питань законодавства про працю.
1.7. Координації роботи з контролю за дотриманням законодавства про працю з територіальною інспекцією праці, іншими державними органами.
2.0. У сфері трудових, соціально-економічних, професійних інтересів працівників.
2.1. На підставі законодавчо закріплених Законом України про профспілки організаційних норм у стосунках з роботодавцем вживати заходів забезпечення конституційного права кожної особи на працю та освіту, нормальні умови праці, її оплати та охорони, захист від безробіття на основі активізації діяльності по укладанню і реалізації колективних договорів і Угоди.
2.2. Брати активну участь у бюджетному процесі з метою забезпечення бюджетних асигнувань у розмірах відповідно до ст.. 61 Закону України ” Про освіту”, ст.. 44 Закону України про профспілки, ст.. 19 Закону України про охорону праці і ін. Ширше використовувати можливості соціального партнерства, при цьому розвиваючи форми і методи співпраці з владними структурами, депутатським корпусом.
2.3. Вживати заходів до забезпечення в повному обсязі вимог ст.. 57 Закону України “Про освіту”, ст..9 Закону України ” про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”. Особливо у питаннях оплати праці, забезпечення державних гарантій освітянам, поліпшення житлово-побутових умов, в т.ч. через пільгове кредитування, оздоровлення тощо.
2.4. Забезпечити практичну реалізацію повноважень, передбачених для профспілкових органів законами ” Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, ” Про охорону праці” та іншими нормативними документами державної та галузевої чинності щодо здійснення громадського контролю за створенням безпечних умов праці та навчання, через колективні договори і угоду, забезпечуючи організаційну роботу по виділенню фінансування для профілактичних заходів з охорони праці у відповідності до ст.. 19 Закону України ” Про охорону праці”.
3.0 У сфері забезпечення захисту духовних інтересів.
3.1 Забезпечувати посилення організаторської роботи виборних профорганів у питаннях повної реалізації законодавчо визначених прав та повноважень у сфері захисту духовних інтересів працівників установ і закладів освіти району щодо питань фізичної культури, спорту, туризму, розвитку культурно-масової роботи, в тому числі через систему колективних договорів і угоду.
3.2. Безумовного виконання законодавчо визначеного рівня фінансування освіти і культури, державних соціальних стандартів і нормативів для забезпечення мінімальних гарантованих безоплатних послуг у сфері культури, спорту, дозвілля і відпочинку.
3.3. Реалізації положення ст.. 44 Закону України ” Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” щодо обов’язкового відрахування установами, відділом освіти профспілковим організаціям коштів на проведення в трудових колективах культмасової та фізкультурно-оздоровчої роботи, раціонального їх використання.
3.4. Сприяти подальшому розвитку самодіяльної художньої творчості, спортивно-масової роботи працівників галузі, активізації діяльності культурно-масових комісій профспілкових комітетів.
3.5. Удосконалювати практику роботи з молодими спеціалістами, форми і методи проведення ” Тижня молодого вчителя”, зльотів молодих вчителів, школи молодого вчителя, узагальнювати та пропагувати кращий досвід цієї роботи.
3.6. Розвивати практику кращих первинних організацій району досвіду змістовного дозвілля у педагогічних колективах, сприяти подальшому розвитку таких форм роботи, як конкурс кращий за професією, учитель року, учительська вітальня і ін.
4. У сфері організації оздоровлення та відпочинку працівників галузі.
4.1 Активізувати участь профспілкових комітетів у розробці і організації контролю за виконанням заходів, передбачених колективними договорами і Угодою, національними програмами з питань безпеки, гігієни праці і виробничого середовища, медичного забезпечення лікувальними закладами педагогічних працівників, проведенні аналізу втрат по тимчасовій непрацездатності, розробки та здійснення заходів по зміцненню здоров’я працівників галузі.
4.2. Більш широко проводити організаторську роботу по впровадженню нових самодіяльних форм організації дозвілля, поєднання змістовного відпочинку з оздоровленням.
5.У сфері організаційного забезпечення статутної діяльності.
5.1 Покласти в основу діяльності профспілкових організацій, виборних профспілкових органів принципи єдності, взаємодопомоги і солідарності, організованості, дисциплінованості.
5.2. Створювати умови для активного залучення працівників галузі до участі у діяльності профспілки, удосконалення форм і методів роботи профспілкових організацій, виборних органів з метою зміцнення її позицій і підвищення авторитету, посилення мотивації членства у профспілці на основі Статуту професійної спілки.
5.3. Забезпечувати зміцнення статутної дисципліни та відповідальності виборних органів за виконання рішень вищих органів профспілки та власних рішень, налагодження чіткої взаємодії по вертикалі всіх структурних ланок профспілкової організації району на основі взаємної інформованості, взаємної та спільної відповідальності.
5.4. Проводити єдину у всіх структурних ланках профспілки району фінансову політику на основі Закону України про професійні спілки, статутних норм та обов’язкового виконання рішень колегіальних органів з цих питань, чіткого дотримання фінансової дисципліни і звітності, Підвищувати рівень ревізійної роботи у профспілкових організаціях всіх рівнів.
5.5. Постійно удосконалювати тактику спільних дій по забезпеченню захисту економічних, трудових, професійних, соціальних прав, державних гарантій для членів профспілки, організаційних ланок районної організації профспілки, з організаціями профспілки інших галузей, державними, правозахисними структурами, органами, в т.ч. службою примирення.